Erfbeplantingsplan Gemertsedijk | Erp

Door de sanering van de huidige agrarische functie krijgt het plangebied een andere bestemming. Daarbij wordt de bestaande langgevelboerderij gesplitst en komen er twee woonkavels bij. Door deze herinrichting is het mogelijk het bestaande gebied beter in het omliggende landschap in te passen.

In de huidige situatie ontbreekt het aan enige samenhang tussen de langgevelboerderij en de omliggende erfinrichting. Daarbij geven beide erven samen een rommelig beeld door een veelheid aan gebiedsvreemde beplanting als conifeer. In het plan is er daarom gestreefd naar een heldere erfinrichting. De erfbeplanting schakelt de ruimtes waar het erf uit bestaat aan elkaar tot één geheel.

Locatie: Erp
Opdrachtgever: ZLTO
Jaar: 2012