Landschappelijke inpassing agrarische erven

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied wil de provincie Noord-Brabant, op grond van de Verordening Ruimte Art 2.2., dat de initiatiefnemer bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit betekent dat de ontwikkeling landschappelijk ingepast dient te worden en dat, daar waar een waardevermeerdering van de gronden plaatsvindt, de ontwikkeling wordt gecompenseerd. Hiervoor is een landschappelijk inpassingsplan of erfbeplantingsplan nodig. Het ZLTO schakelt voor hun klanten V|dR in.

Bij het opstellen van deze plannen zijn de bestaande kwaliteiten van het landschap én de functionele wensen van de ondernemer uitgangspunt. Niet alleen de inrichting van het groen, maar ook de mogelijkheden voor waterberging en de versterking van de cultuurhistorische en ecologische waarden worden bekeken. Het functioneel inzetten van de beplanting is tevens een punt van aandacht, bijvoorbeeld voor klimaatbeheersing in de stallen. Met ieder plan wordt maatwerk geleverd.

Locatie: Verschillende percelen in Noord-Brabant
Opdrachtgever: ZLTO
Jaar: 2012 - heden