Landschapsontwikkelingsplan | Valkenswaard

In het buitengebied van de gemeente Valkenswaard zijn veel ontwikkelingen te verwachten, zoals de aanleg van een nieuwe rondweg, schaalvergroting in de landbouw, nieuwe waterbergingsgebieden, en de ontwikkeling van de EHS.
Dit biedt kansen, maar zal evengoed op gespannen voet staan met de bestaande kwaliteiten van het landschap. Daarom vindt de gemeente Valkenswaard het belangrijk om sturing te geven aan deze veranderingen en de landschappelijke kwaliteiten te borgen middels een Landschapsontwikkelingsplan (LOP).
In het LOP Valkenswaard is per deelgebied een streefbeeld voor het landschap beschreven en de fysieke en beleidsmatige maatregelen benoemd die nodig zijn om dat streefbeeld te bereiken. De maatregelen zijn concreet gemaakt in verschillende projecten. Voor ieder project is aangegeven op welke termijn deze wordt uitgevoerd, wie de verantwoordelijke partijen zijn en wat de financieringsmogelijkheden zijn voor de kosten van het project.

Locatie: Valkenswaard
Opdrachtgever: Gemeente Valkenswaard
(in dienst van Grontmij)
Jaar: 2010