Landschapsplan Waalre-West | Waalre

Aan de westkant van Waalre-Dorp ligt een kleinschalig cultuurlandschap met daarin een beekdal, oude akkergronden en fraaie buurtschappen. De gemeente wil de kwaliteiten van dit gebied veilig stellen en verder ontwikkelen. Daarbij wil de gemeente mogelijkheden bieden aan nieuwe economische dragers, zodat het gebied zijn vitaliteit kan behouden. Om richting te geven aan de ontwikkeling van het gebied is een gebiedsvisie opgesteld. Dit is gebeurd in een intensief proces met bewoners en belanghebbenden.
De visie schetst hoe in dit aantrekkelijke landschap met zijn vele relicten, oude beplantingen en dichte patroon van wegen en zandpaden, bestaande waarden behouden kunnen blijven en verder kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast is onderzocht welke ontwikkelingen (werken, wonen en recreatie) mogelijk zijn en op welke manier die een plek in het gebied kunnen krijgen. De visie vormt een toetsingskader voor mogelijke initiatieven die zich kunnen aandienen.

Locatie: Waalre
Opdrachtgever: Gemeente Aalst - Waalre
(in dienst van Grontmij)
Jaar: 2007