Centrumplan levendig dorpshart

Locatie:
Lieshout
Opdrachtgever:
Gemeente Laarbeek
Opgave:
Gebiedsvisie en uitwerken naar inrichtingsplan

De Heuvel is hét hart van Lieshout maar voldoet niet aan de behoeften van haar bewoners. Hun wens is een fijne verblijfsplek die uitnodigt tot informele ontmoetingen, ruimte biedt aan terrassen en waar jaarlijkse evenementen gehouden kunnen worden, samen bij hun unieke Bavaria-bierpomp.

Daarnaast spelen er tal van ontwikkelingen op en rondom de Heuvel die niet los van elkaar bekeken kunnen worden. Daarom hebben we de opgave breed en integraal bekeken, mogelijkheden verkend, scenario’s en afwegingen zorgvuldig in beeld gebracht. Welke voorzieningen dragen bij aan de gewenste levendigheid? Welke ruimtelijke impact en kansen levert dit op en wat past het best op welke plek? Dit hebben we in samenhang beschouwd met oog voor onder andere cultuurhistorie, de identiteit van het dorp, groen, verkeer en parkeren.

Samen met hun zeer betrokken bewoners, de klankbordgroep, ondernemers , ontwikkelende partijen en de gemeente hebben we eerst een samenhangende en ruimtelijke visie voor het centrumgebied opgesteld, waarbinnen de verschillende plannen voor de komende jaren in samenhang kunnen worden ontwikkeld. Met de bewoners en stakeholders werken we de verschillende deelgebieden uit, onder andere hét nieuwe hart van het dorp: het plein van De Heuvel.

Status:
Centrumplan: door raad geaccordeerd in mei 2023 | Deeluitwerkingen: lopend

Samenwerkingspartners:
Anthonie Dieleman (ODZOB), Janneke Hoenselaars (Landplus), Stefan Montens (LV-Infra)