×

×

verhoeven de ruijter,
ideeën voor stad en land

Alle Onderzoek Stedenbouw Landschap Openbare ruimte Conceptontwikkeling

Heuvelsche Velden

Locatie:
Beek en Donk
Ideeën voor:
Ruimte voor Ruimte CV
Samen met:
Gemeente Laarbeek, SWECO

Op de locatie Heuvelsche Velden, ten noorden van de wijk de Hoge Regt in Beek en Donk, zal de komende jaren een nieuwe woonbuurt verrijzen. Deze locatie moet plek bieden aan een mix van 65 kavels (vrijstaand, twee-onder-een-kap en rijwoningen).

Concept
Het ruimtelijk concept volgt de historische landschappelijke karakteristieken van de plek; met wonen op de hoge en droge gronden, aansluitend aan de kern en meer ruimte voor het beekdal op de lage en natte gronden. Hierdoor wordt de landschappelijke overgang beleefbaar en het natuurlijke systeem hersteld.

Stedenbouwkundige visie
Een interne rondgang vormt de hoofdontsluiting van het woongebied, een tussenliggende structuur is ingericht als parkzone met woonpad. Alle woningen worden hierop ontsloten. Met enkele doorzichten en doorsteken wordt het beekdallandschap direct beleefbaar vanuit de wijk. De rondgaande hoofdontsluiting sluit aan met een nieuwe laan vanaf kruispunt de Pater Becanusstraat - IJsweg. Deze laan vormt bovendien een vrijliggende recreatieve route tussen de IJsweg/Groene long en het beekdalpark van de Goorloop.

Op de overgang tussen de wijk en het beekdal komt een klein erf, die een knipoog vormt naar de historische erven die op deze locatie bij archeologisch onderzoek gevonden zijn. Het erf zorgt voor een informele en landschappelijke overgang tussen de wijk en het beekdal.

De achterkanten van de woonkavels zijn naar het landschap gekeerd en worden robuust landschappelijk ingepast met struweel en houtsingels. Een steilrand markeert hier de bijzondere overgang tussen beekdal en hogere gronden.

Stedenbouwkundig Plan
Het plangebied vormt de afronding van het stedelijk gebied. Om deze afronding zowel robuust als fijnmazig vorm te geven, is verbinding gezocht met het omliggende landschap en wordt de groene sfeer de nieuwe woonwijk in getrokken. Dit gebeurt door de volgende onderdelen:

1. Omzoming met robuuste houtsingels
Geïnspireerd op de oorspronkelijke perceelsrandbeplanting in de omgeving wordt de wijk omzoomd door robuuste houtsingels, bestaande uit struweel en boomvormers. De soorten zijn gebiedseigen en dragen bij aan de natuurontwikkeling in het beekdal. Daarbij vergroten zij het fourageergebied van o.a. de kerkuil en steenuil.
De singels zorgen voor een groen silhouet vanuit de landschapszone, waarachter de nieuwe woningen ontwikkeld worden. Aan de zijde van het beekdal zal de struweelrand via een steilrand overgaan in een nat beekdallandschap.

2. Vensters op het landschap
Aan het einde van de wegen en paden zijn doorzichten op het omliggende beekdallandschap. Vanuit de vensters wordt het landschap de wijk binnen getrokken en voortgezet in de groenzones. Deze doorzichten vormen tevens een recreatieve verknoping met het beekdal, waardoor beide werelden fijnmazig en informeel met elkaar verbonden zijn.

3. Laanbeplanting langs de hoofdstructuur
De hoofdontsluitingsstructuur wordt begeleid door een dubbele bomenlaan van grote landschapsbomen in brede grasbermen. De bomen begeleiden het recreatieve voetpad, waardoor de nadruk hier komt te liggen op de voetganger en niet op de auto. De bomenlaan vormt een zicht-as tussen het beekdal enerzijds en de velden aan de IJsweg anderzijds.

4. Centrale parkzone
De centrale parkzone vormt het hart van de wijk. Het licht glooiende landschap heeft een parkachtig karakter, biedt ruimte voor spelen, informele ontmoetingen en kan water op piekmomenten bergen. Het park is autoluw en een wandelpad verbindt de parkzone met het omliggende beekdallandschap.

5. Gestrooide bomen in groene bermen
De centrale hoofdlus is voorzien van een brede groene berm, waarin een mix van bomen gestrooid wordt, zoals elzen, berken, krenten en lijsterbessen. Dit zijn inheemse boomvormers die passen bij het het cultuurlandschap en bijdragen aan de biodiversiteit.

6. Het erf
Bij de entree van de wijk en aan het eind van de hoofdas vormen twee erven een verwijzing naar de bijzondere archeologische vondsten van een prehistorisch erf die ter plaatse zijn gedaan. Een langgevelboerderij aan de entree en een boerenerf op de overgang naar het beekdal.
Het boerenerf bestaat uit een ensemble van boerderij en schuurvolumes rondom een gemeenschappelijk erf, landschappelijk ingepast met kruidenrijke veldjes, akkertjes, een boomgaard, bomenweide en een robuuste houtsingel.