Verkenning gebiedsgerichte aanpak

Locatie:
Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek
Opdrachtgever:
MLG
Opgave:
Gebiedsschets met belangen en opgaven

Ten zuidwesten van ’s-Hertogenbosch liggen de Natura 2000-gebieden Bossche Broek, Moerputten en Vlijmens Ven. Zij vormen een van de GGA (groenblauwe gebiedsgerichte aanpak) gebieden van de provincie Noord-Brabant met complexe en urgente opgaven op het gebied van natuur, water, bodem landbouw.

Als onderdeel van een verkenning die MLG uitgevoerd heeft voor waterschap Aa en Maas, maakten wij een gebiedsschets die de integrale samenhang in beeld brengt tussen het natuurlijk systeem, beleid en belangen in het gebied. Het doel? Kansen en knelpunten zichtbaar maken voor de verschillende gebiedspartners, zoals het versnellen van natuurherstel, het inpassen van de hoogwaterbescherming ‘s-Hertogenbosch en het verenigen van functies zoals natuur, water, landbouw, energietransitie, wonen, werken, infrastructuur en recreatie.

In verschillende themasessies en een werkatelier zijn we in gesprek gegaan met terreinbeheerders, waterschap, provincie, gemeentes en landbouworganisaties. Dit heeft geleid tot deze gebiedsschets die bestaat uit een aantal kaarten en visualisaties die kunnen helpen bij het maken van afwegingen en keuzes. Ook hebben we een tijdslijn gemaakt zodat partners kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Na oplevering van de verkenning hebben bestuurders afgesproken samen verder te gaan naar de volgende GGA-fase: visievorming.

Status
Gebiedsschets: 2022

Meer informatie
Website GGA Groenblauw

Kaart: belangen en opgaven