Gebiedsgerichte aanpak Kampina

Locatie:
Kampina en Oisterwijkse vennen
Opdrachtgever:
Provincie Noord-Brabant i.s.m. MLG
Opgave:
Landschapsanalyse, verkenning en visievorming

De bijzondere natuurwaarden van het prachtige Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse vennen staan onder grote druk door een overmaat aan stikstof, zakkende grondwaterstanden en verdroging. Om die reden is het gebied en haar omgeving onderdeel van een Gebiedsgerichte Aanpak (GGA). Dit is een langjarig en integraal gebiedsproces om te werken aan natuurherstel, een robuust watersysteem en de transitie van de landbouw, rekening houdend met opgaven op het gebied van wonen, recreatie, leefbaarheid en energie. Een complex proces!

Een complex proces, voeden vanuit de inhoud
Een GGA is een gebiedsproces met een uitzonderlijk complex krachtenveld en een grote ruimtelijke impact. Het is schakelen tussen verschillende niveaus: nieuw rijksbeleid en de provinciale doorwerking, een waterschap met een fundamenteel nieuwe aanpak op het watersysteem en gemeenten die zoekend zijn in hun rol in de toekomst van het landelijk gebied. En daarnaast het besef dat het gebiedsproces uiteindelijk gaat om de ondernemers en bewoners in het gebied, voor wie alle veranderingen grote onzekerheid met zich mee brengen en ieder een eigen toekomstperspectief aan het ontwikkelen is voor zichzelf en gezin.

Onze rol
MLG begeleidt het gebiedsproces waarbij wij helpen bij de totstandkoming van de gebiedsvisie en het proces voeden vanuit onze landschappelijke systeemkennis, ervaring in gebiedsprocessen en onze grafische communicatieve kracht die ervoor zorgt dat complexe informatie voor iedereen inzichtelijk is en helpt het juiste gesprek te voeren. Daarbij putten wij uit de kennis en inzichten die zijn ontwikkeld in de EOWeijers-prijsvraag voor de transitie van het landelijk gebied. In onze visie werken we op een integrale wijze toe naar een gebied met een veerkrachtig natuurlijk systeem, sterke gemeenschapswaarde en waar het verdienvermogen voor ondernemers toekomstbestendig is.

Aan de slag vanuit de kracht van het gebied!
In de afgelopen fase hebben we de gebiedsvisie 0,5 opgesteld en zijn er in een intensief proces met alle gebiedspartners een achttal uitgangspunten uitgewerkt en verbeeld. Deze dienen als basis voor de ontwikkelrichting voor de komende 20 jaar. Het plangebied is ontzettend groot en opgedeeld in 5 deelgebieden, waarvoor de opgaven, de schuurpunten en kansen zijn uitgewerkt. Dit vormt nu de start voor de gebiedsprocessen per deelgebied. Samen met de partners gaan we aan de slag om alle opgaven samen te smeden tot een visie die een duurzaam toekomstperspectief biedt voor alle betrokkenen. En, duiken we het gebied in om vanuit de lokale kracht en identiteit én de perspectieven van bewoners en ondernemers aan de slag te gaan.

Status: start 2022, lopend

Samenwerkingspartners: 
MLG, Marloes van Delft
Morgenmakers, Mieke Fiers

Meer info:  www.ggagroenblauw.nl